Vaš vodič kroz avio svet

Kašnjenje leta i prava putnika

Kašnjenje leta i prava putnika

Autor : Damjan Ivanović Datum : 28.11.2018 Kategorija : Prava i obaveze putnika


U slučaju da vaš let iz nekog razloga kasni, trebate biti upoznati sa obavezama koje avio kompanija ima prema vama kao putniku, tj. sa vašim pravima u takvim situacijama.

Kao i u slučaju otkazanog leta prava putnika u evropskom avio saobraćaju štiti regulativa Evropske Unije br. 261/2004, koja propisuje opšta pravila oštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta. Tom uredbom se garantuje minimalni nivo standarda u pogledu zaštite putnika koji je definisao Evropski sud pravde, a koje sve avio kompanije moraju poštovati.  Srbija nije članica Evropske Unije, ali je članica ECAA (European Common Aviation Area - Evropsko zajedničko vazduhoplovno područije), pa se tako naše zakonodavstvo po tom pitanju oslanja na gore pomenutu regulativu Evropske Unije. U Srbiji pravila propisuje Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Za početak bi trebalo definisati šta se smatra kašnjenjem leta - svako odstupanje od reda letanja jednako ili veće od 2 sata. Kao odrednica za kašnjenje leta, uzima se trenutak otvaranja vrata aviona na destinaciji, a ne sletanja aviona na destinaciju (kao što neke kompanije znaju da tvrde).
Ako let kasni manje od 2h, pravno gledano, avio kompanija nema obaveza prema putniku budući da se takvo kašnjenje u avio saobraćaju smatra prihvatljivim. Ovo posebno treba imati u vidu u slučaju da planirate neku aktivnost odmah po planiranom sletanju na destinaciju, bio to poslovni sastanak, zakazani transfer, prelazak na sledeći odvojen let (za koji je izdata posebna karta), itd.

Letovi mogu kasniti iz brojnih razloga a neki od njih su: preopretećenost aerodromskih pisti (koja se npr. može dogoditi usled kašnjenja nekog ranijeg leta), nedostatak gejtova za ukrcavanje putnika, tehnički problemi ili sumnja da takvi problemi postoje (koja mora biti otklonjenja pre poletanja), loši meteo uslovi i slično.

Letovi su podeljeni po tipovima u zavisnosni od dužine, tj. razdaljine između destinacije i odrediša. Na ilustracijama ispod možete videti primere kilometraže za letove iz/do Beograda.
Tip 1 - letovi do 1.500 km (prostor unutar crvene kružnice)

Tip 2 - letovi od 1.500 do 3.500 km (prostor između crvene i narandžaste kružnice)
Tip 3 - letovi preko 3.500 km (prostor van narandžaste kružnice)

U slučaju da očekuje da će let kasniti, obaveza avio kompanije se ogleda u obezbeđivanju hrane i pića za putnike (u količini koja odgovara vremenu čekanja), kao i kanala za komunikaciju (2 telefonska poziva, teleksa, faksa ili mejla), i to prema sledećim uslovima:

  • kada let kasni više od 2h u slučaju leta Tipa 1 (do 1500 km)
  • kada let kasni više od 3h u slučaju leta Tipa 2 (od 1500 km do 3500 km)
  • kada let kasni više od 4h u slučaju leta Tipa 3 (preko 3500 km)

Putnici imaju pravo na smeštaj u slučaju da se očekuje da let poleti dan nakon onoga što je planirano po redu letenja. Avio kompanija ima pravo da obustavi/prekine ove posvlastice, u slučaju da njihova distribucija može uticati na dalje odlaganje leta.

U slučaju da let kasni više od 5h, putnici mogu odustati od putovanja, zatražiti punu refundaciju neiskorišćenog dela karte, refundaciju iskorišćenog dela karte (ako dalji letovi više ne služe originalnoj svrsi putovanja), a ako je potrebno putnici imaju pravo na besplatan povratni let do tačke započinjanja putovanja, u najranijoj prilici.

Takođe treba pomenuti da su razne sudske presude potvrdile praksu po je kojoj je avio kompanija dužna da u slučaju gubitka 3 ili više sata na krajnjoj destinaciji obešteti putnika kao da je u pitanju otkazan let. U slučaju kašnjenja od 3 ili više sata, putnici imaju pravo na kompezaciju u novcu, osim ako kašnjenje nije prouzrokovano izuzetnim okolnostima - loši vremenski uslovi, velike katrastrofe, sigurnosni rizici, ugrožena bezbednost leta, avionske nesreće, itd. U tim slučajevima avio kompanije nisu dužne da obeštete putnika.

Novčana nadoknada

  • €250 za letove Tipa 1 (do 1500 km)
  • €400 za letove Tipa 2 (od 1500 km do 3500 km)
  • €600 za letove Tipa 3 (preko 3500 km)

Ukoliko avio kompanija ponudi preusmeravanje putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50%, pod uslovom da vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km.

Ove nadoknade su isključivo namenjene za neprijatnost koju je putnik doživeo zbog kašnjenja leta, a ne da zamenene eventualnu refundaciju neiskorišćenog dela karte, ili refundaciju iskorišćenog dela koji više nema originalnu svrhu, refundaciju dodatnih troškova transporta, refundaciju obroka i smeštaja. 

rerutiranje ili refundacija

rerutiranje ili refundacija predstavljaju jednu od tri vrste nadoknade štete (po izboru putnika):

  • refundacija troškova za neiskorišćeni deo karte, refundacija iskorišćenog dela karte ako dalji letovi više ne služe originalnoj svrsi putovanja, a ako je potrebno putnici imaju pravo na besplatan povratni let do tačke započinjana putovanja, u najranijoj prilici.
  • rerutiranje u najranijoj prilici do krajnje destinacije, posredstvom drugih letova koji podrazumevaju slične uslove prevoza
  • rerutiranje do krajnje destinacije u terminu koji putniku odgovara (u zavisnosti od raspoloživosti), posredstvom drugih letova koji podrazumevaju slične uslove prevoza

U slučajevima kad mesto, grad ili region imaju više od jednog aerodroma avio kompanija vam može ponuditi let do drugog aerodroma u odnosu na onaj iz rezervacije. Avio kompanija treba pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama.

U slučaju otkazanog leta, avio kompanije su dužne da na svojim šalterima za prijavu na let istaknu obaveštenje nalik sledećem:
"Ukoliko vam je uskrećeno pravo za ukrcavanje na let, ili je vaš let otkazan ili kasni bar dva sata, pitajte službenike na check-in šalteru ili na kapiji sa ukrcavanje da vam uruče tekst koji će vas informisati o vašim pravima vezanim za kompezaciju i asistenciju."
U slučaju gore navedenih okolnosti, avio kompanija je dužna da putnicima uruči obaveštenje koje ih informiše o pravima, i koje sadrži kontakt podatke nacionalnog regulatornog tela koje nadgleda sprovođenje pravila. U slučaju naše zemlje to telo je Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva, kome se možete obratiti ukoliko smatrate da se sa vama nije postupalo prema gore navedenim propisima. Imejl adresa na koju možete pisati je reklamacijeputnika@cad.gov.rs.